Algemene Voorwaarden

I GELDIGHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot koop of verkoop of uitvoering van werk tussen Handelsonderneming Mijnders V.O.F., handelend onder de naam Mijnders Haarden (opdrachtnemer) en opdrachtgever/afnemer. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Mijnders Haarden voor de uitvoering waarvan door Mijnders Haarden derden worden betrokken.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig voor de periode van een maand, tenzij anders aangegeven. Indien het vrijblijvende aanbod wordt aanvaard, heeft de directie/opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 7 werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders aangegeven, en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze wijzigen na het sluiten van de overeenkomst, doch voor levering, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat (een deel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Door opdrachtnemer afgegeven informatie w.o. tekeningen en specificaties zijn zo nauwkeurig mogelijk doch niet bindend en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
 3. Uitgangspunten voor de prijsstelling: Tenzij anders vermeld,
  Goederen worden afgeleverd en/of geïnstalleerd op de begane grond waarbij de bereikbaarheid per palletwagen zonder risico op schade gegarandeerd kan worden. Indien opdrachtnemer onder de vloer een gasleiding dient aan te leggen, moet de kruipruimte goed begaanbaar en droog zijn. Prijzen zijn altijd volledig verrekenbaar en alleen vast als dit (per onderdeel) expliciet is afgesproken.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor parkeergelegenheid en bereikbaarheid per bestelbus tot aan de woning.

II ANNULERING

Ruilen of annuleren is niet mogelijk tenzij dit onder vermelding van de ontbindende voorwaarde(n) schriftelijk vastgelegd is. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen te betalen en is hij overigens jegens opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 20% van de bestelsom. Opdrachtgever is voorts verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. Opdrachtnemer kan in dit kader een aanbetaling van 20% vragen voorafgaand aan bestelling van speciale (maatwerk) goederen die niet tot het standaard assortiment behoren.

III LEVERING

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van opdrachtnemer. De door opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Een overschrijding van de leveringstijd geeft opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding noch tot het weigeren van de goederen, noch tot de (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
 2. Vanaf het ogenblik van levering en aanvaarding vallen de risico’s van verlies en/of schade ten laste van de opdrachtgever.

IV VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever zorgt er voor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (vergunningen, ontheffingen), het gebouw of terrein waar het werk moet worden uitgevoerd, voldoende ruimte voor aanvoer, opslag en afvoer van materialen en werktuigen en tekeningen v.d. ligging van kabels, buizen en leidingen. Opdrachtgever draagt eveneens zorg voor aanwezigheid van gas, water, elektra en voldoende ventilatie. Wanneer de leverantie of installatie niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de opdrachtgever, dan is opdrachtgever gehouden om de ten gevolge daarvan ontstane kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

V BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant of voorafgaand per bank plaats te vinden bij levering af magazijn en aan huis, zonder aftrek of schuldverrekening. Levering op rekening geschied bij installatiewerkzaamheden in dit geval hanteren wij een betalingstermijn van 8 dagen netto zowel aan particuliere dan wel zakelijke afnemers. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is afnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan per incassering 15 euro administratiekosten alsmede een rente verschuldigd van 1% per maand. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, van opdrachtgever te vorderen.
 2. In geval van WSNP, faillissement, beslag of surseance van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, alvorens tot (verdere) levering over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, alsook om vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

VI VERLENGD/UITGEBREID EIGENDOMSVOORBEHOUD

Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken, totdat alle vorderingen op de afnemer volledig zijn voldaan. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft opdrachtnemer gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst, de geleverde en nog steeds bij de afnemer aanwezige zaken, terug te nemen indien de afnemer niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt, in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Alle kosten in verband met retournering, montage of demontage zijn voor rekening van de afnemer. Zolang opdrachtnemer nog enige vordering op de afnemer heeft openstaan, is het de afnemer niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan of anderszins te vervreemden/ te verpanden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op door opdrachtnemer uitgebrachte adviezen, bij de aanbieding verstrekte gegevens, modellen, rapportages en andere documenten zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer.

VII RECLAMES

Reclames t.a.v. het werk en/of geleverde goederen dienen, op straffe van verval, binnen 8 dagen na de dag van (op) levering schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Hiermee wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. In geval van schouwen en plateaus geldt dat uitsluitend op de dag van levering gereclameerd kan worden. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk en vormen geen aanleiding tot reclamatie. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, te melden aan opdrachtnemer.

VIII GARANTIE

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Opdrachtnemer garandeert zes maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde installaties voor zover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering alsmede voor zover opdrachtnemer het ontwerp zelf heeft gemaakt.
 2. Voor nieuwe kachels is de garantie van opdrachtnemer beperkt tot de garantie die haar leverancier verleent. Voor tweedehands kachels geldt een garantieperiode van 1 maand na levering. De garantie geldt voor het casco van de kachel. Materiaal dat aan slijtage, breuk of oververhitting onderhevig is zoals glas, koord, emaille, ventilatoren en het binnenwerk van een kachel is uitgesloten van garantie. Bij (natuur)stenen producten zoals schouwen dient bij levering van de goederen onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden en dient per omgaande opdrachtnemer op de hoogte gesteld te worden. Wanneer het door opdrachtnemer geleverde product voorgeschreven is door een derde partij, geeft opdrachtnemer geen garantie.
 3. Het door opdrachtnemer bij betaling verschafte betalingsbewijs geldt tevens als garantiebewijs.
 4. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan a.g.v. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. De garantie vervalt indien geen of onvoldoende periodiek onderhoud verricht is.
 5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is opdrachtnemer in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 7. Er kan slechts aanspraak gemaakt worden op garantie indien de afnemer volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft.

IX AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor schade a.g.v. een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad is, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, steeds beperkt tot het bedrag waarop de verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het factuurbedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade en gederfde winst en schade door bedrijfsstagnaties of productiefouten.
 2. De in voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het bestuur van opdrachtnemer of van haar leidinggevende ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Adviezen van opdrachtnemer t.a.v. het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of i.v.m. producten of diensten van opdrachtnemer.
 3. Het boren van gaten in eigen beheer geschiedt op eigen risico en voor eigen rekening. Indien opdrachtnemer zorg draagt voor het boren van gaten (al dan niet via derden) is het risico m.b.t. het boren door leidingen vooraf nimmer uit te sluiten. De opdrachtgever dient opdrachtnemer altijd op de hoogte te stellen van de eventueel aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien opdrachtnemer hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch schade ontstaat, kan opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Indien een haard of kachel aangesloten moet worden op een bestaand rookkanaal is opdrachtnemer niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het goed functioneren daarvan. Schouwen en (pijp)materiaal worden beschouwd als bouwmaterialen en zijn niet altijd voorzien van een handleiding omdat uitgegaan wordt van installatie door een deskundige. Voor breuk of schade a.g.v. ondeskundige of Doe Het Zelf (DHZ)-installatie kan opdrachtnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden. Voor schouwen en plateaus die door opdrachtnemer geplaatst zijn geldt een garantietermijn van 12 maanden na oplevering aangezien na deze periode niet meer vastgesteld kan worden wat de oorzaak van evt. schade/breuk is.
 5. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat (kwetsbare) vloeren en wanden in de omgeving van de werkzaamheden afgedekt zijn. Tevens dient het pad hier naar toe vrijgemaakt te zijn voordat medewerker(s) van opdrachtnemer arriveren. Indien schade ontstaat door het onvoldoende beschermen van de omgeving kan opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 6. Een opdrachtgever die tegen het advies van opdrachtnemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

X OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt a.g.v. een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd voor dat deel separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

XI WANPRESTATIE EN ONTBINDING

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in de wet zal opdrachtnemer in geval van wanprestatie het recht hebben de overeenkomst op te schorten of deze zonder rechterlijke tussenkomst als (geheel of deels) ontbonden te verklaren.

XII RETENTIERECHT

Wanneer opdrachtnemer goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Opdrachtnemer heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

XIII CONSIGNATIE

Artikelen die ter consignatie worden aangeboden blijven eigendom van consignatiegever. De verkopende partij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal van het artikel en/of schade die tijdens de consignatieperiode aangebracht wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de consignatiegever om een schriftelijk ontvangstbewijs te verkrijgen, waarop een datering aangebracht is, alsmede een omschrijving van het artikel en de gewenste prijs. In overleg kan door beide partijen afgeweken worden van de oorspronkelijk aangegeven verkoopprijs.

XIV PRIVACY VERKLARING

 1. Bij het uitvoeren van de overeenkomst krijgt opdrachtnemer persoonsgegevens tot zijn beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een natuurlijk persoon horen, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum. Opdrachtnemer is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Door het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van opdrachtgever en derden zoals bij opdrachtgever werkzame personen, ook buiten de organisatie van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de gegevens. Opdrachtnemer heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om IT systemen veilig te houden, maar ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
 4. Opdrachtnemer verwerkt mogelijk gegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en ID bewijs. Ook vraagt opdrachtnemer gegevens op uit externe bronnen, zoals het Handelsregister en het Kadaster.
 5. Opdrachtnemer gebruikt de gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de opdracht, om met opdrachtgever te communiceren, opdrachtgever te informeren over de diensten en aanbiedingen, om een financiële administratie te voeren en te voldoen aan wet- en regelgeving.
 6. Opdrachtnemer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
 7. Opdrachtgever heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens opdrachtnemer van hem of haar verwerkt en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
 8. Opdrachtnemer kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak. Indien opdrachtgever vragen heeft over deze privacyverklaring of over de omgang met persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via: info@mijndershaarden.nl

XV MILIEU

De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking omtrent de samenstelling van door opdrachtnemer in te nemen afval. Alle kosten en schaden voortkomende uit het niet nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.

XVI GESCHILLEN

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van opdrachtnemer is met uitsluiting van ieder andere rechtbank bevoegd over geschillen tussen partijen uit de offerte / overeenkomst kennis te nemen.

Versie 1 d.d. 24-09-2018

Alle informatie en prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van eventuele schrijffouten, afbeeldingen kunnen mogelijk afwijken van de werkelijkheid,
de genoemde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant (wij trachten de website zo actueel mogelijk te houden, de actuele adviesprijzen van de fabrikant zijn bij afwijkingen altijd leidend), prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele opties, rookgasafvoer, montage en ombouw.